D’acord amb el que estableix la “Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, d’interpretació de l’article 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General en allò relatiu a les garanties de respecte als principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa dels mitjans de comunicació en període electoral”, els mitjans de comunicació de titularitat pública han de sotmetre a les juntes electorals competents els seus plans de cobertura informativa de les campanyes electorals, en els quals s’han d’incloure els debats, entrevistes i programes específics de naturalesa electoral que es preveuen dur a terme, així com els criteris sobre la informació específica relativa a la campanya electoral.

Eleccions municipals 2015

En compliment d’aquesta Instrucció, el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va aprovar, amb subjecció als criteris i regles que s’estableixen en aquesta instrucció electoral, el “Pla de cobertura informativa de la campanya electoral de les eleccions municipals”, en què s’inclouen els debats, entrevistes i programes específics de naturalesa electoral que es preveuen dur a terme en els mitjans de comunicació de la CCMA, així com els criteris sobre la informació específica relativa a la campanya electoral.

Eleccions municipals 2015