Estrena dijous 17 de desembre del 2015, a les 22.30 al 33


reemissió dilluns 14 de novembre del 2016, a les 22.45 al 33


El sistema alimentari actual es basa en la producció intensiva per a l’exportació. Això porta a una creixent dependència del mercat global, cada vegada més concentrat en grans empreses vinculades al sector financer. Un altre sistema alimentari sorgeix amb el principi de la Sobirania Alimentària. Planteja que són els pobles, els que han de decidir el seu model d’alimentació, prioritzant la qualitat dels aliments i els mercats de proximitat.

Sorgeixen també bancs de llavors locals que, sense afany de lucre, conserven varietats tradicionals, que sovint no es troben al mercat. Llavors locals que els pagesos poden reproduir, a diferència de moltes llavors comercials, i que per la seva diversitat genètica estan molt ben adaptades al territori. Molts consideren que per la creixent degradació dels sòls i del clima, d’aquí unes dècades les llavors locals seran les que garantiran l’alimentació.

Enllaços


GENOK - Centre per a la Bioseguretat de Noruega

The Agri/Cultures Project. Projecte de recerca finançat per Consell d’Investigació de Noruega

Cooperativa del Campo Joaquín Costa y La Litera

CCPAE - Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

GRAIN, ong internacional que treballa amb camperols per uns sistemes alimentaris basats en la biodiversitat i el control comunitari

Celler Cooperatiu de Salelles

Esporus. Banc de llavors locals. Centre de conservació de la biodiversitat cultivada

Xarxa Catalana de Graners.latituds@tv3.cat